Λογοθεραπεία Για Παιδιά

Ο παθολόγος λόγου ή ομιλίας ή ο λογοθεραπευτής ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και είναι εκπαιδευμένος να διαγνώσκει και να θεραπεύει παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές στο Λόγο και την Ομιλία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος είναι η απόκτηση πτυχίου στο επίπεδο Μaster ή του Διδακτορικού καθώς και η αναγνώριση των ικανοτήτων του ειδικού από τον Αμερικάνικο Σύλλογο ΑSHA (American Speech and Hearing Association). Στην Ελλάδα οι λογοθεραπευτές είναι απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ.

Tι υπηρεσίες προσφέρει ένας Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας ή ένας λογοθεραπευτής;

Η προσφορά τους εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση της προφορικής επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν:

1.Παιδιά πρoσχολικής ή σχολικής ηλικίας με διαταραχές στην άρθρωση (πχ αντικατάσταση διαφόρων ήχων: «θούπα» αντί για «σούπα», «φάλασσα»αντί για «θάλασσα», «γούχα» αντί για «ρούχα»…) ούτως ώστε να μάθουν τη σωστή εκφορά διαφόρων φωνημάτων (γραμμάτων).
2.Άτομα με τραυλισμό ώστε να μιλούν με μεγαλύτερη ευχέρεια.
3.Παιδιά με διαταραχές στο λόγο τους (ανωριμότητα στην ανάπτυξη ή αργή εξέλιξη στην ανάπτυξη του λόγου τους) ώστε να αναπτύξουν την προφορική τους έκφραση (σύνταξη, σωστή χρήση καταλήξεων…)
4.Βαρήκοα άτομα ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προφορική τους επικοινωνία είτε με τη χρήση ακουστικών, είτε με τη χρήση κοχλιακού εμφυτεύματος.
5.Παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στην πραγματολογική χρήση του Λόγου ΔΑΔ, Asperger. ( π.χ. δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία επικοινωνίας)
6. Παιδιά με ύπαρξη συνδρόμου ή νευρολογικών διαταραχών.
7.Παιδιά με δυκολία στην κατανόηση και χρήση του λεξιλογίου.
9.'Ατομα με διαταραχές της φωνής (π.χ. βραχνάδα, ιδιαίτερα ψιλή φωνή, χαμηλή ή πολύ δυνατή φωνή) ώστε να βελτιώσουν τη φωνή τους.
10.Παιδιά με διαταραχή της σίτισης.
11.Συμβουλευτική σε ένα ευρύ πλαίσιο για την πρόληψη των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.
12.Σχεδιασμός και συμμετοχή σε έρευνες που θα ανοίξουν νέα προοπτικές για την αποκατάσταση των διαταραχών του Λόγου και της Ομιλίας.

Προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα..

Χρήση του πιστοποιημένου τέστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Η επιλογή της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ένας έφηβος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα λάβει, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική του αποκατάσταση αλλά και την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία.

Η επιλογή αυτή, για να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη, εκτός από χαρακτηριστικά της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στη οποία σχεδιάζει να ζήσει μελλοντικά ο έφηβος, πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της και παραμέτρους της προσωπικότητας του εφήβου όπως π.χ. τα ταλέντα του, τις προτιμήσεις του, τις αδυναμίες του, τις αξίες του κλπ.

Έτσι, εκτός από την προσωπική αναζήτηση και την καθοδήγηση της οικογένειας για μία τόσο σημαντική απόφαση, η διεπιστημονική μας ομάδα προτείνει και τη σταθμισμένη αξιολόγηση των παραπάνω χαρακτηριστικών, έτσι ώστε η τελικές απαντήσεις να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και συσχετίσεις προσωπικών χαρακτηριστικών.

Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 16PF (16 personality factors - 16 χαρακτηριστικά προσωπικότητας) και είναι ένα πολύ γνωστό και αναγνωρισμένο επιστημονικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που ανέπτυξε πριν μισό περίπου αιώνα ο Dr. Raymond Cattell. Το 16 PF® αποτελεί παγκόσμιο μέτρο αναφοράς (International Standard) καθότι προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζόμενων.

Οι ψυχολόγοι του "ΕΥΛΟΓΟΝ" χρησιμοποιούν τη 5η έκδοσή του, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη. Το 16PF-5 έχει σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Εμπεριέχει 185 ερωτήσεις από τις οποίες προκύπτει η βαθμολόγηση στις 16 κλίμακες καθώς και συσχετισμοί μεταξύ συγκεκριμένων παραγόντων.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μία εισαγωγική συνεδρία λήψης ιστορικού (με τον έφηβο και τους γονείς) και μία συνεδρία για την απόδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η απάντηση του ερωτηματολογίου γίνεται από τον έφηβο σε δικό του χρόνο και επιστρέφεται στον σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης. Όλες οι συνεδρίες γίνονται μέσω skype, σε προκαθορισμένο χρόνο. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης της "Θεραπεία=Ελπίδα" είναι σύντομοι (τα ραντεβού εξυπηρετούνται το αργότερο σε μία βδομάδα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος) και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδεται στους γονείς μία αναλυτικότατη έκθεση με τα ευρήματα του τεστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τεστ προσωπικότητας 16 PF® χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία, για σκοπούς επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και σε χώρους ανάπτυξης και οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιλογή προσωπικού.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σχολή γονέων

Σεμινάρια για ειδικούς θεραπευτές